Boys Varsity Track, Girls Varsity Track · Coach Glaze’s Track Dedication Ceremony